FAQ

Hoe contacteer ik DIA-LOG?

U kan steeds contact opnemen met het Centrum te Herentals op 014 22 28 44. Dit nummer is vooral bedoeld voor het verstrekken van informatie en voor het maken van afspraken. Voor opmerkingen en vragen rond de boekhouding kan u best contact opnemen met de administratieve zetel op 014 50 08 97. Via info@dia-log.be kan u steeds een bericht versturen waarop u dezelfde dag nog gecontacteerd zal worden.

Wanneer is het Centrum open ?

Het centrum is dagelijks open uitgezonderd in het weekend. De openingsuren worden bepaald door de gemaakte afspraken met de logopedisten. Onderzoek en begeleiding zijn alleen mogelijk op afspraak in samenspraak tussen de ouders/patiënt en de begeleidende therapeut.

Hoeveel kost een behandeling ?

De behandelingen zijn onderworpen aan de richtlijnen van het RIZIV. Alle logopedisten volgen de opgelegde tarieven voor onderzoek (30,87 euro voor ½ u) en behandeling (22,05 euro per ½ u.). Voor de meeste stoornissen is er een tussenkomst vanwege het RIZIV (75% of 90%) of vanwege de mutualiteiten (50% tot 75% naargelang de mutualiteit).

Moeten we eerst naar een arts ?
Moeten we een verwijzing hebben ?

U kan best eerst naar een arts-specialist gaan voor een voorschrift voor een logopedisch bilan. Dit is vooral belangrijk voor de terugbetaling van het onderzoek en de begeleiding. Ouders en patiënten kunnen zich ook aanmelden zonder verwijzing maar een voorschrift van een arts-specialist is noodzakelijk voor tussenkomst vanwegen RIZIV/mutualiteit.

Is er een lange wachtlijst ?

Momenteel is er geen wachtlijst noch voor onderzoek, noch voor de behandelingen. DIA-LOG streeft er steeds naar om de wachtlijsten te vermijden door nieuwe medewerkers aan te trekken. Door de samenwerking tussen de verschillende collega's worden patiënten sneller geholpen waar mogelijk.

Is er lange wachttijd tussen aanmelden en opstarten van de behandeling?

Voor de mono-disciplinaire behandelingen kan de begeleiding meestal onmiddellijk opgestart worden indien de ouders op de vrije uren op afspraak kunnen komen. Voor de kinderen met ontwikkelingsproblemen duurt het langer afhankelijk van de tijd die nodig is om de onderzoeken uit te voeren.

Moet een kind met ontwikkelingsmoeilijkheden steeds uitgebreid onderzocht worden ?

Om een therapie goed af te stemmen op de aanwezige problematiek bij een kind moet de therapeut een goed inzicht verwerven in de problematiek en in het kind zelf. Een aantal onderzoeken en gegevens zijn daarbij essentieel. Indien echter de gegevens via andere wegen bekomen kunnen worden bv vanuit CLB, andere instellingen, worden de onderzoeken bij DIA-LOG niet hernomen maar baseren we ons op de verkregen gegevens.

Is er overleg met de school en/of CLB ?

Het zijn meestal de ouders die beroep doen op de dienstverlening van DIA-LOG. In de eerste plaats rapporteren we naar de ouders toe. De ouders krijgen steeds verslagen van onze onderzoeken bestemd voor de school, de school en de begeleidende arts(en). Het is aan de ouders om de informatie al dan niet door te geven. Indien de ouders dat wensen, gaan de medewerkers van DIA-LOG ook in overleg met de school en het CLB.

Duurt een begeleiding lang ?

De duur van een begeleiding wordt door vele factoren be├»nvloed: de aard van de problematiek, de ernst van de achterstand, de inzet van de patiënt en de ouders, enz. DIA-LOG heeft echter de intentie om de begeleiding zo snel als mogelijk af te bouwen. Vaak zijn de perioden van terugbetaling momenten van overleg om te beslissen of verdere begeleiding aangewezen is.

Kost een behandeling aan huis meer ?

De beleiding van patiënten met een neurologische stoornis die zich niet kunnen verplaatsen kost niets meer dan het aangegeven RIZIV-tarief. Ook de begeleiding op scholen volgt de officiële tarieven. Indien ouders echter wensen dat de begeleiding thuis gebeurt zonder dat er medische aanwijzingen zijn, kan een extra vergoeding afgesproken en aagerekend worden.

Wat kost een logopedisch onderzoek ?

Het logopedisch bilan wordt door het RIZIV hoger gewaardeerd dan de behandeling. Vanaf 1 januari 2014 kost een bilan 30,87 euro per half uur. Het RIZIV komt voor 75% tussen indien het bilan voorgeschreven werd door een arts-specialist en op voorwaarde dat het onderzoek gevolgd wordt door een behandeling. Voor sommige stoornissen bv. stotteren en dyslexie worden meerdere sessies terugbetaald.

Wat kost een dyslexie-onderzoek ?

De kostprijs van het onderzoek varieert sterk afhankelijk van de vraagstelling en van de reeds aanwezige onderzoekgegevens. Voor het logopedische onderzoek gebruiken we maximaal de zes sessies die terugbetaald worden door het RIZIV. Voor de intelligentietest wordt een forfaitair bedrag aangerekend waarvoor geen terugbetaling voorzien.

Belangrijk is wel dat bij het intakegesprek de ouders een volledig overzicht krijgen van de kosten. Nadien zij ze vrij om in te gaan op het aanbod.

Kan DIA-LOG ook een attest dyslexie afleveren ? of een attest BO ?

DIA-LOG is geen dienst die door het Ministerie van Onderwijs erkend wordt voor het afleveren van officiële attesten. De CLB's en de C.O.S.-centra zijn daar geschikter voor. DIA-LOG kan na een grondig multi-disciplinair onderzoek en een langdurige behandeling wel een attest afleveren waarin de diagnose dyslexie, dyscalculie en/of dysorthografie bevestigd worden. Overleg met de school en het CLB gaat meestal vooraf aan dit attest.