Behandeling

Logopedie

De logopedisten van het DIA-LOG-team kunnen door de samenwerking binnen de groepspraktijk zich elk specialiseren in deeldomeinen van de logopedie.

Uitspraakproblemen

Kinderen met uitspraakproblemen worden na een grondig onderzoek begeleid bij de verdere ontwikkeling van hun spraak. Niet-beheerste klanken worden aangeleerd, foutieve gevormde klanken worden gecorrigeerd. Nadien worden de klanken verder ingeoefend in woorden, zinnen en teksten. Na de integratie van de geleerde klanken wordt de begeleiding afgebouwd.

Slikproblemen

Vaak worden kinderen vanuit een orthodontische behandeling verwezen wegens een infantiel slikpatroon met lip- en tongpersen. Gezien de nefaste invloed van deze slikproblemen, vaak in combinatie met interdentale spraak, is een logopedische begeleiding aangewezen om het effect van de orthodontische begeleiding te bestendigen.

Kleine kinderen kennen soms problemen bij de voeding - bijten, kauwen en slikken-. De logopediste kan een belangrijke rol spelen bij het aanleren van de orale functies.

Mondelinge taalproblemen

Kinderen kunnen bij het ontwikkelen van hun taal ernstige moeilijkheden ondervinden waardoor een achterstand of een stoornis kan optreden. De problemen kunnen zich manisfesteren in een zwakke woordenschat, een minder goede zinsvorming en/of in fouten tegen de woordvorming. Vroege detectie en onderzoek zijn essentieel om een via een logopedische begeleiding de taalontwikkeling van het kind te stimuleren en bij te sturen. Binnen DIA-LOG zijn meerdere taalprogramma's ter beschikking om de taalvertraagde kinderen alle nodige extra ondersteuning te bieden.

Stotteren

5% van de kinderen vertonen onvloeiend spreken en 1 % zal stotteren ontwikkelen. Vroege detectie en begeleiding van kind en ouders geven de beste kansen aan de kinderen opdat het ontwikkelingsstotteren zal ophouden. Gezien de complexiteit van de problematiek heeft DIA-LOG een speciaal opgeleide stottertherapeute in het logopedische team.

Gezien het belang van de omgang van de ouders met het stotterprobleem, richt DIA-LOG ook avonden voor ouderbegeleiding in.

Stem

Zowel kinderen als volwassenen kunnen geconfronteerd worden met stemproblemen. Door verkeerd stemgebruik en/of veelvuldig stemmisbruik ontstaan vaak organische stemproblemen. Secundair bij medische ingrepen of aan een andere ziekte kunnen via een logopedische behandeling de stemcapaciteiten opnieuw verbeterd worden.

Binnen deze problematiek leggen de stemtherapeuten van DIA-LOG zich ook toe op het optimaliseren van de stemgeving bij personen met een spreekberoep of bij kandidaat-leerkrachten.

Schisis

Kinderen worden soms geboren met een lip- en/of gehemeltespleet. Deze problematiek leidt vaak tot voedings- en spraakproblemen. Mogelijk treden ook taalproblemen op. Intensieve logopedische begeleiding geeft deze kinderen alle kansen op een goede ontwikkeling zowel qua taal als uitspraak. Afhankelijk van de medische en chirurgische behandeling wordt de begeleiding uitgestippeld. Gezien de specifieke problematiek is ook bij deze stoornis een specialisatie binnen de logopedie aangewezen.

Neurologische problemen - NAH (niet aangeboren hersenaandoeningen)

Vanuit een neurologische accident of dysfunctioneren ontstaan vaak problemen met de verbale communicatie waarbij de spraak en taal sterk belemmerd zijn. Deze problemen kunnen zich acuut manifesteren (afasie na een CVA, beroerte of trombose) of kunnen een degeneratief proces zijn (ALS, dementie, ziekte van Parkinson).

Leerstoornissen

Logopedische begeleiding bij kinderen met leermoeilijkheden is meestal essentieel om de kinderen alle kansen te geven om zich binnen het normaal lager onderwijs met een maximaal aan mogelijkheden te ontwikkelen. Dyslexie, dysorthografie en dyscalculie zijn de meest voorkomende leerstoornissen binnen het domein van de logopedische dienstverlening.

Dyslexie

Kinderen hebben moeilijkheden bij het verwerven van de schriftelijke taalexpressie waarbij vooral het leren lezen niet vlot verloopt. De kinderen met dyslexie komen vertraagd tot lezen en/of blijven te veel fouten lezen waardoor ze een veel lager leesniveau halen dan verwacht mag worden vanuit de intellectuele vaardigheden. De problemen situeren zich vaak op het vlak van het automatiseren van de verschillende leesprocessen en vaardigheden.

Dysorthografie

Analoog aan de kinderen met dyslexie kennen kinderen soms problemen bij het verwerven van de spellingsvaardigheden. Zij blijven te veel spellingsfouten maken waardoor hun actief schriftelijk taalgebruik onder hun intellectueel niveau blijft. De problemen situeren zich vaak op niveau van de automatisering van de woordbeelden en de spellingsregels. Bij aanvang hebben ze vaak problemen met de koppeling tussen de klanken en de letters.

Dyscalculie

Andere kinderen komen in de problemen bij het leren van de rekenvaardigheden. Ze komen onvoldoende tot het beheersen van de getallen, tot het automatiseren van de bewerkingen of tot het begrijpen en toepassen van de rekenprocedures. Logopedische begeleiding kan deze kinderen ondersteunen in hun pogen om zich te ontwikkelen binnen het normaal lager onderwijs.

Ontwikkelingsstoornissen

Dyslexie, dysorthografie en dyscalculie komen vaak samen in een kind voor. Soms is er een geïsoleerde problematiek, soms zijn de problemen een gevolg van een andere onderliggende problematiek als ADHD, NLD, DCD of concentratiemoeilijkheden.

Psychologische begeleiding

Vaak komen logopedische problemen bij kinderen niet alleen voor, maar is er eveneens sprake van moeilijkheden op sociaal-emotioneel gebied. Vaak voorkomende problemen zijn faalangst, laag zelfvertrouwen, pestgedrag, lage weerbaarheid, enz.
Psychologische begeleiding kan voor sommige kinderen van belang zijn voor het herstel van hun welbevinden.

Studiebegeleiding en leren leren

Heel wat kinderen ervaren moeilijkheden bij het leren van lessen, het maken van huiswerk, het planmatig werken, het concentreren op een taak, enz. Ook op gebied van motivatie kan het mislopen. Het aanleren van een gepaste studiehouding en studiemethode kan hen weer op weg helpen.
Waar mogelijk worden hierbij ook de ouders betrokken, zodat de aangeleerde vaardigheden zoveel mogelijk naar de natuurlijke leercontext overgedragen kunnen worden.